Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAZIRLANAN

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni Hakkında
İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuattan kaynaklanan yasal sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla düzenlenmiştir. KVKK’nın 10. maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile sizi, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, işlediğimiz, sakladığımız ve paylaştığımız ve bu konuda sahip olduğunuz haklar ile ilgili bilgilendirmek isteriz.Veri Sorumlusu ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

KVKK hükümleri uyarınca, NEMA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Nema Kozmetik” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatı ile hareket edeceğiz. İşbu Aydınlatma Metni KVKK 10. maddesi gereğince hazırlanmış olup mesafeli satış sözleşmeniz ve Nema Kozmetik ile sözleşmenizden doğan satıcı-müşteri ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun madde 6/2 uyarınca açık rızanıza dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.Kişisel Verilerinizin Toplanması

Nema Kozmetik’e sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Nema Kozmetik tarafından, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak saklanmaktadır. Ürün ve hizmetlerimizin sunulması ve yararlandırılması noktasında, müşteri beğenisi ve memnuniyetini kazanmak ve aşağıda sayılan diğer belirli amaçların gerçekleştirilebilmesi için işlenen kişisel verileriniz ve sınıflandırmaları şu şekildedir:

Üye Olan Müşterilerimize Ait Kişisel Veriler;

Kimlik: Ad-Soyad
İletişim: E-Posta Adresi
İşlem Güvenliği: IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri, Parola Bilgileri
Pazarlama: Çerez Kayıtları, Pazarlama Kampanyalarıyla Elde Edilen Bilgiler
Çerez kayıtlarınızın Şirket tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için https://elixirdeflora.com adresinde yer alan “NEMA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Çerez Politikası”nı okumanızı tavsiye ederiz.Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve İşlenme Amacı

Nema Kozmetik’e sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir:

Ürün, hizmet alımı ve benzeri işlemleri bizzat veya temsilci aracılığıyla gerçekleştiren müşterilerimizin kimlik bilgilerini teyit etmek,
Elektronik veya fiziki ortamda ilgili kişilerle iletişim sağlamak,
İlgili mevzuat hükümleri ve taraf olunan sözleşmeler gereğince üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek ve yasal haklara başvurmak,
Erişim yetkilerinin yürütülmesi
İşlem güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
Hukuk işlerinin ve talep ve şikayetlerin takibi ve yürütülmesi
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
Üyelik kaydını gerçekleştirmek,
Müşterilerimize, web sitesi/mobil uygulamalardaki üyelerimize ve ziyaretçilerimize beklentileri ve istekleri doğrultusunda ilgilenebilecekleri ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında bilgi verebilmek,
Web sitesi/mobil uygulamalar ve sair surette alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek, müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için bizzat veya anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak,
Daha güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla web sitesi/mobil uygulamaların güvenliğini sağlayabilmek,
Web sitesi/mobil uygulamalar ve sair surette oluşturulan siparişlere ilişkin süreçlerin yönetilmesi ve yürütülmesi, sonuçlandırılması, müşterilerimize siparişleri hakkında güncel bilgi verilmesi, teslimat durumu hakkında SMS ve E-Posta gönderilmesi,
Web sitesi tercihleriniz veya profil bilgilerinizin saklanması
Web sitesinin performansını arttırmak, sitelerin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale getirmek
Web sitesinin üyesi olan müşterilerimizin deneyimini iyileştirmek, kişiselleştirmek
Ürün ve hizmetlerin kullanımını izlemek ve anlamak
Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülebilmesi,
Satış süreçlerinin yürütülmesi
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
Organizasyon ve etkinlik yönetimi
Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
Özel günlerin kutlanması, bülten gönderimi yapılması ve kampanya, promosyon hizmetlerinin müşterilerle paylaşımını sağlamak
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, açık rızanıza istinaden veya KVKK madde 5/2’de öngörülen diğer hallerde, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Nema Kozmetik tarafından dahili olarak kullanılacağı gibi, iş ortaklarımız, grup şirketler, ifa yardımcılarımız, iştiraklerimiz, tedarikçiler, taşeronlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili üçüncü kişi kurum ve kuruluşlarla yurtiçi ve yurt dışında (açık rıza şartıyla) paylaşılabilecektir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Nema Kozmetik tarafından kişisel verileriniz, Türkiye içinde veya başta Dubai, ABD, AB, OECD ülkelerinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim vb. diğer elektronik ortamlara aktarılmakta ve saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı veya elektronik ortamda yapılan başvuru formları, sözleşmeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, müşteri talep ve işlem belgeleri, web sitesi, telefon, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta ve SMS vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin 4. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun`un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Mali Mevzuat, Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı, Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca ticari faaliyet, sözleşmenin ifası, hak tahsisi, kullanılması ve korunması hukuki sebepleri kapsamında ve ürün/mal/hizmet satış ve satış sonrası hizmetlerin verilebilmesi için (Tüketici hakları), KVKK, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmekte, toplanmakta ve saklanmaktadır. Verilerinizden açık rıza gerektiren işleme şartlarında ayrıca tarafınızdan onay istenecektir.

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır. Veri Sahibi Olarak KVKK Tahtında Yasal Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak; KVVK 11. maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Nema Kozmetik ’e başvurarak, aşağıdaki yasal haklarınızı kullanabileceğinizi bilgilerinize sunarız:

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
Kişisel verilerinizin işlenmiş olması durumunda kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme;
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
Yukarıda yer alan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine olumsuz bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
Kişisel verilerinizin KVKK hükümlerine aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, info@elixirdeflora.com adresi üzerinden tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

ADAİDA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AÇIK RIZA METNİ

Ben, üye olan müşteri olarak;

NEMA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince hazırlanan ve usulüne uygun olarak dikkatime sunulan, Aydınlatma Metnini tamamen okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve anladığımı;

kimliği belirli veya belirlenebilir kılınan gerçek kişiye ilişkin bilgilerin kişisel verileri ifade ettiğini ve kişisel verilerimin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi yoluyla veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin, kişisel verilerin işlenmesini ifade ettiğini anladığımı ve

Aydınlatma Metninde tanımlanan ilişkin ad-soyad, e-posta adresi IP adresi, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, parola bilgileri, çerez kayıtları, pazarlama kampanyaları ile elde edilen bilgilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin; Aydınlatma Metninde sayılan amaçlar ile sınırlı olmak üzere işlenmesine tamamen ve hür irademle açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Rızanız

Şirket’inizin yurtiçi ve/veya yurt dışında bağlı olduğu tüm ortaklarının ve ifa yardımcılarının görüntüleyebileceği ortak bir veri tabanına aktarılmasına ve bu sebepler ile ad-soyad, e-posta adresi IP adresi, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, parola bilgileri çerez kayıtları, pazarlama kampanyaları elde edilen bilgilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin yurt dışına aktarılmasına, Şirket’inizin yurt dışı tüm ortakları ve ifa yardımcıları ile de paylaşılmasına ve gerektiğinde bunlar tarafından da işlenmesi ve kullanılmasına, tamamen ve hür irademle açık rıza gösterdiğimi ayrıca kabul, beyan ve taahhüt ederim.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAZIRLANAN

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni Hakkında
İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuattan kaynaklanan yasal sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla düzenlenmiştir. KVKK’nın 10. maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile sizi, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, işlediğimiz, sakladığımız ve paylaştığımız ve bu konuda sahip olduğunuz haklar ile ilgili bilgilendirmek isteriz.Veri Sorumlusu ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

KVKK hükümleri uyarınca, NEMA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ( “Nema Kozmetik ” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatı ile hareket edeceğiz. İşbu Aydınlatma Metni KVKK 10. maddesi gereğince hazırlanmış olup mesafeli satış sözleşmeniz ve Nema Kozmetik ile sözleşmenizden doğan satıcı-müşteri ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun madde 6/2 uyarınca açık rızanıza dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.Kişisel Verilerinizin Toplanması

Nema Kozmetik’e sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Nema Kozmetik tarafından, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak saklanmaktadır. Ürün ve hizmetlerimizin sunulması ve yararlandırılması noktasında, müşteri beğenisi ve memnuniyetini kazanmak ve aşağıda sayılan diğer belirli amaçların gerçekleştirilebilmesi için işlenen kişisel verileriniz ve sınıflandırmaları şu şekildedir:

Sipariş Oluşturan Müşterilerimize Ait Kişisel Veriler;

Kimlik: Ad-Soyad
İletişim: E-Posta Adresi, Açık Adres Bilgisi
Müşteri İşlem: Sipariş Bilgisi
İşlem Güvenliği: IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri, Parola Bilgileri
Pazarlama: Çerez Kayıtları, Pazarlama Kampanyalarıyla Elde Edilen Bilgiler, Alışveriş Geçmişi Bilgileri
Çerez kayıtlarınızın Şirket tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için https://elixirdeflora.com adresinde yer alan “NEMA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Çerez Politikası”nı okumanızı tavsiye ederiz.Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve İşlenme Amacı

Nema Kozmetik’e sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir:

Ürün, hizmet alımı ve benzeri işlemleri bizzat veya temsilci aracılığıyla gerçekleştiren müşterilerimizin kimlik bilgilerini teyit etmek,
Elektronik veya fiziki ortamda ilgili kişilerle iletişim sağlamak,
İlgili mevzuat hükümleri ve taraf olunan sözleşmeler gereğince üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek ve yasal haklara başvurmak,
Erişim yetkilerinin yürütülmesi
İşlem güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
Hukuk işlerinin ve talep ve şikayetlerin takibi ve yürütülmesi
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
Müşterilerimize, web sitesi/mobil uygulamalardaki üyelerimize ve ziyaretçilerimize beklentileri ve istekleri doğrultusunda ilgilenebilecekleri ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında bilgi verebilmek,
Web sitesi/mobil uygulamalar ve sair surette alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek, müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için bizzat veya anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak,
Daha güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla web sitesi/mobil uygulamaların güvenliğini sağlayabilmek,
Web sitesi/mobil uygulamalar ve sair surette oluşturulan siparişlere ilişkin süreçlerin yönetilmesi ve yürütülmesi, sonuçlandırılması, müşterilerimize siparişleri hakkında güncel bilgi verilmesi, teslimat durumu hakkında SMS ve E-Posta gönderilmesi,
Web sitesi tercihleriniz veya profil bilgilerinizin saklanması
Web sitesinin performansını arttırmak, sitelerin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale getirmek
Web sitesinin üyesi olan müşterilerimizin deneyimini iyileştirmek, kişiselleştirmek
Ürün ve hizmetlerin kullanımını izlemek ve anlamak
Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülebilmesi,
Satış süreçlerinin yürütülmesi
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
Organizasyon ve etkinlik yönetimi
Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
Özel günlerin kutlanması, bülten gönderimi yapılması ve kampanya, promosyon hizmetlerinin müşterilerle paylaşımını sağlamak
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, açık rızanıza istinaden veya KVKK madde 5/2’de öngörülen diğer hallerde, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Nema Kozmetik tarafından dahili olarak kullanılacağı gibi, iş ortaklarımız, grup şirketler, ifa yardımcılarımız, iştiraklerimiz, tedarikçiler, taşeronlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili üçüncü kişi kurum ve kuruluşlarla yurtiçi ve yurt dışında (açık rıza şartıyla) paylaşılabilecektir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Nema Kozmetik tarafından kişisel verileriniz, Türkiye içinde veya başta Dubai, ABD, AB, OECD ülkelerinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim vb. diğer elektronik ortamlara aktarılmakta ve saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı veya elektronik ortamda yapılan başvuru formları, sözleşmeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, müşteri talep ve işlem belgeleri, web sitesi, telefon, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta ve SMS vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin 4. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun`un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Mali Mevzuat, Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı, Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca ticari faaliyet, sözleşmenin ifası, hak tahsisi, kullanılması ve korunması hukuki sebepleri kapsamında ve ürün/mal/hizmet satış ve satış sonrası hizmetlerin verilebilmesi için (Tüketici hakları), KVKK, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmekte, toplanmakta ve saklanmaktadır. Verilerinizden açık rıza gerektiren işleme şartlarında ayrıca tarafınızdan onay istenecektir.

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Veri Sahibi Olarak KVKK Tahtında Yasal Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak; KVVK 11. maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Nema Kozmetik ’e başvurarak aşağıdaki yasal haklarınızı kullanabileceğinizi bilgilerinize sunarız:

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
Kişisel verilerinizin işlenmiş olması durumunda kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme;
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
Yukarıda yer alan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine olumsuz bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
Kişisel verilerinizin KVKK hükümlerine aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, info@elixirdeflora.com adresi üzerinden tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte Şirket’in, KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

ADAİDA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AÇIK RIZA METNİ

Ben, sipariş oluşturan müşteri olarak;

NEMA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince hazırlanan ve usulüne uygun olarak dikkatime sunulan, Aydınlatma Metnini tamamen okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve anladığımı;

kimliği belirli veya belirlenebilir kılınan gerçek kişiye ilişkin bilgilerin kişisel verileri ifade ettiğini ve kişisel verilerimin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi yoluyla veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin, kişisel verilerin işlenmesini ifade ettiğini anladığımı ve

Aydınlatma Metninde tanımlanan ilişkin ad-soyad, e-posta adresi, açık adres bilgisi, sipariş bilgisi, IP adresi, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, parola bilgileri, çerez kayıtları, pazarlama kampanyalarıyla elde edilen bilgilerimin, alışveriş geçmişi bilgilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin; Aydınlatma Metninde sayılan amaçlar ile sınırlı olmak üzere işlenmesine tamamen ve hür irademle açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Rızanız

Şirket’inizin yurtiçi ve/veya yurt dışında bağlı olduğu tüm ortaklarının ve ifa yardımcılarının görüntüleyebileceği ortak bir veri tabanına aktarılmasına ve bu sebepler ile ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi, açık adres bilgisi, ödemeler ve ödeme yöntemi kayıtları, sipariş bilgisi, IP adresi, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, parola bilgileri, çerez kayıtları, pazarlama kampanyalarıyla elde edilen bilgilerimin, alışveriş geçmişi bilgilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin yurt dışına aktarılmasına, Şirket’inizin yurt dışı tüm ortakları ve ifa yardımcıları ile de paylaşılmasına ve gerektiğinde bunlar tarafından da işlenmesi ve kullanılmasına, tamamen ve hür irademle açık rıza gösterdiğimi ayrıca kabul, beyan ve taahhüt ederim.